Töö-ja pereelu konflikt, töökorraldus ja tööandjate toetused töötajatele

Käesolev uuring keskendub töö-ja pereelu konfliktile, töökorraldusele ning erinevatele tööandjate poolt pakutavatele toetustele.  Analüüsis kasutatakse Euroopa Sotsiaaluuringu 2008. aastal kogutud mikroandmeid. Analüüs keskendub Eesti perede töö- ja pereelu ühitamise levikule – vaadatakse kuivõrd tunnevad inimesed, et nende töö ei lase piisavalt pühenduda pereelule, et nende pereelu ei lase keskenduda tööle ning et töö ja pereelu kõrval ei jää piisavalt aega iseendale. Lisaks vaadatakse, kuivõrd on töötajatele kättesaadavad erinevad paindlikud töökorraldused, mis peaksid aitama tööd ja pereelu paremini ühitada. Ülevaade antakse ka tööandja poolt pakutavatele toetustele ning perekonda väärtustavatest tegevustest. Samuti antakse ülevaade sellest, milline on ühiskondlik kontekst ehk hoiakud selles osas, milline peaks olema naiste ja meeste käitumine ja rollid seoses tööga ja pereeluga. Lisaks vaadatakse, kuivõrd inimesed arvavad, et riik võiks inimeste töö- ja pereelu kohustuste täitmisel kaasvastutaja rolli kanda.

 

Tulemused

Publikatsioonid: