Töö -ja sotsiaalpoliitika lõpetatud projektid

Töölepingu seaduse uuring

Teostajad:
Praxis: Märt Masso; Kirsti Nurmela, Liina Osila; Centar: Janno Järve, Sten Anspal; Turu-uuringute AS: Tõnis Stamberg, Hella Kaldaru
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
tööõigus, töösuhted, tööturg

Sooline ja seksuaalne ahistamine tööelus

Teostajad:
Praxis: Helen Biin, Marre Karu, Märt Masso; külalisuurijad: Katri Lamesoo, Kadri Soo, Marianne Meiorg
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline- ja seksuaalne ahistamine, sooline võrdõiguslikkus, vaimne vägivald

Lapsevanemate paindliku töö- ja pereelu ühitamise võimaluste analüüsi läbi viimine

Teostajad:
Marre Karu, Märt Masso, Vootele Veldre, Reelika Leetmaa, Pirjo Turk, Helen Biin
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
töö- ja pereelu ühitamine, paindlikud töövormid, perepoliitika

Vanusepõhine juhtimine ning elukestev nõustamine Eestis

Teostajad:
Liina Osila, Reelika Leetmaa
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
vanusepõhine juhtimine, karjäärinõustamine, elukestev nõustamine

Skills Panorama: tööjõu oskuste prognoosiga seotud info kogumine ja analüüs

Teostajad:
Kirsti Nurmela
Kestus:
2012 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
tööjõuvajadus

Vanemluse toetamine Eestis

Teostajad:
Laura Kirss, Marre Karu, Pirjo Turk
Kestus:
2012 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
vanemluse toetamine, vanemaharidus

Meeste roll soolises võrdõiguslikkuses

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2011 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline võrdõiguslikkus, mehed

Lapse õiguste ja vanemluse monitooring

Teostajad:
Marre Karu, Pirjo Turk, Hella Suvi, Helen Biin
Kestus:
2011 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
lapse õigused, lastekaitse, vanemaharidus, toetav vanemlus

Osaajaga töö direktiivi ja tähtajalise töö direktiivi analüüs

Teostajad:
Märt Masso
Kestus:
2012 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
osaajaga töö, tähtajaline töö

Osaajaga töö direktiivi ja tähtajalise töö direktiivi analüüs

Teostajad:
Märt Masso
Kestus:
2012 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
osaajaga töö, tähtajaline töö

Sotsiaaltoetuste ja -hüvitiste omavahelised seosed ja nende mõju töömotivatsioonile

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Märt Masso, Andres Võrk, Marre Karu Vootele Veldre, Alari Paulus, Pirjo Turk
Kestus:
2011 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalkaitse, töömotivatsioon, hõive, töötus

Ümberkorralduste ennetamine tööturul: Soome ja Balti riikide vastastikune õppimine

Teostajad:
Kirsti Nurmela
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
tööjõuvajadus, prognoosimine, muutuste ennetamine, tööturu muutused, sotsiaalpartnerlus

Kogemuste vahetamine: Uued töötamise vormid

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2011 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
paindlikud töövormid, sooline võrdõiguslikkus

Energeetika tööjõu uuring

Teostajad:
Katrin Pihor, Kirsti Nurmela, Laura Kirss, Risto Kaarna koostöös Tartu Ülikooliga
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
energeetika, tööjõu nõudlus, tööjõu pakkumine, tööjõu kvaliteet, koolitusvajadused

Kohaliku omavalitsuse poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine

Teostajad:
Katrin Pihor, Kadi Timpmann, Andres Võrk, Indrek Rohtla, Maris Kask koostöös TNS Emoriga
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
kohalikud omavalitsused, tasud, sotsiaalteenused, isiku varalise seisundi hindamine

Riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste kollektiivsete töösuhete uuring

Teostajad:
Kerly Espenberg (RAKE), Kirsti Nurmela, Aivi Themas (RAKE), Sille Vahaste (RAKE), Raul Eamets (TÜ), Liina Osila
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus, kollektiivlepingud, ametiühingud

EGGE – Network of experts on employment and gender equality issues

Teostajad:
Marre Karu, Reelika Leetmaa
Kestus:
2008 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline ebavõrdsus

EGGSI – Euroopa Komisjoni soo ja sotsiaalse kaasatuse võrgustik

Teostajad:
Marre Karu, Reelika Leetmaa
Kestus:
2008 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline ebavõrdsus, sotsiaalne kaasatus

Asenduskodudes kasvanud noorte valmisolek iseseisvaks eluks

Teostajad:
Marre Karu, Pirjo Turk
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
noored, iseseisvumine, asenduskodud, lastekodud

Sotsiaaldialoog ja majanduskriis panganduse sektoris: Eesti juhtumianalüüs

Teostajad:
Kirsti Nurmela
Kestus:
2010 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, majanduskriis, sotsiaaldialoog

Soolise palgalõhe uuring

Teostajad:
Marre Karu, Andres Võrk, Pirjo Turk,Tairi Rõõm (Eesti Pank)
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline ebavõrdsus, palgad, palgalõhe

"Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine 2007-2013" hindamine

Teostajad:
Anne Jürgenson, Laura Kirss, Kirsti Nurmela
Kestus:
2010 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
hindamine, aktiivne tööpoliitika

Paindlikkus ja turvalisus Eesti tööturul

Teostajad:
Andres Võrk, Reelika Leetmaa, Raul Eamets (TÜ), Kerly Krillo (TÜ), Marre Karu
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
Tööturu paindlikkus, tööseadusandlus, sotsiaalkaitse, turvaline paindlikkus

Tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkus

Teostajad:
Andres Võrk
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
Tervishoiu rahastamine, riigirahandus

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Teostajad:
Kirsti Nurmela, Marre Karu, Reelika Leetmaa, Liina Osila
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus, töötingimused

Restruktureerimine Euroopas – 27 riigi seminari

Teostajad:
Andres Võrk, Kirsti Nurmela, Liina Osila
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed koondamised, aktiivne tööpoliitika

Aktiivse tööturupoliitika ja elukestva õppe roll turvalise paindlikkuse kujundamisel Eestis

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Raul Eamets (TÜ), Kirsti Nurmela
Kestus:
2008 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
aktiivne tööpoliitika, elukestev õpe, turvaline paindlikkus

Majanduskriisi mõju kohalikele omavalitsustele

Teostajad:
Andres Võrk, Risto Kaarna
Kestus:
2009 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
Kohalikud omavalitsused, maksupoliitika, riigirahandus

Tööjõupakkumise stiimulid ja sissetulekute tagamise süsteem Euroopas - Eesti kaasus

Teostajad:
Andres Võrk
Kestus:
2009 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
Sotsiaalkindlustus, töötamise stiimulid

Teadus-arendustegevust ja innovatsiooni soosiva maksumeetmestiku analüüs

Teostajad:
Andres Võrk, Risto Kaarna, Marek Tiits (IBS), Helena Hannula, Anne Jürgenson
Kestus:
2009 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
Maksupoliitika, riigirahandus, teadus- ja arendustegevus, innovatsioon

Sotsiaaleelarve mudel (SEM)

Teostajad:
Andres Võrk
Kestus:
2002 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalkindlustus

Töö-ja pereelu konflikt, töökorraldus ja tööandjate toetused töötajatele

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2009 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
Töö-ja pereelu ühitamine, paindlikud töövormid, soorollid

Turvaline paindlikkus: kogemuste vahetamine

Teostajad:
Andres Võrk, Reelika Leetmaa, Kirsti Nurmela
Kestus:
2009 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
turvaline paindlikkus, elukestev õpe, aktiivne tööpoliitika, sotsiaalne turvalisus, paindlikud töövormid

Vanemahüvitis: kasutamine ning mõjud tööturu- ja sündimuskäitumisele 2004-2007

Teostajad:
Andres Võrk, Marre Karu, Ene-Margit Tiit
Kestus:
2008 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
vanemahüvitis, sündimus, väikelaste vanemate tööhõive

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Teostajad:
Kirsti Nurmela, Marre Karu, Reelika Leetmaa, Liis Lill
Kestus:
2008 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus, töötingimused

Maksudejärgsed sotsiaalkaitse kulutused

Teostajad:
Andres Võrk
Kestus:
2008 - 2009
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalkaitse kulutused, maksustamine

Tööjõuturu analüüsi ja personaliprognoosi koostamine Siseministeeriumi valitsemisala sisejulgeolekuasutustele

Teostajad:
Kristjan-Olari Leping, Liis Lill, Andres Võrk, Reelika Leetmaa
Kestus:
2008 - 2008
Finantseerijad:
Märksõnad:
tööjõu nõudlus, tööjõu pakkumine, koolitusvajadus

I-CUE: Improving the Capacity and Usability of EUROMOD

Teostajad:
Andres Võrk, Silja Lüpsik (Keskkonnaministeerium), Alari Paulus (ISER)
Kestus:
2006 - 2008
Finantseerijad:
Märksõnad:
mikrosimulatsioonimudel, maksusüsteem, sotsiaaltoetused

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Teostajad:
Epp Kallaste, Marre Karu, Kirsti Nurmela, Liis Roosaar
Kestus:
2007 - 2008
Finantseerijad:
Märksõnad:
töötingimused, kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus

Pensionireformi kulude analüüs

Teostajad:
Lauri Leppik, Andres Võrk, Epp Kallaste, Kirsti Nurmela
Kestus:
2007 - 2008
Finantseerijad:
Märksõnad:
pensionid, kulu-tulu analüüs

Choices & Balance: paindlikud töövormid töö- ja pereelu ühitamisel

Teostajad:
Sten Anspal, Marre Karu, Reelika Leetmaa
Kestus:
2005 - 2007
Finantseerijad:
Märksõnad:
töö- ja pereelu ühitamine, paindlikud töövormid, tööhõive

Kollektiivsetele koondamistele reageerimise teenuse mõju hindamine

Teostajad:
Andres Võrk, Reelika Leetmaa
Kestus:
2006 - 2007
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed koondamised, kulu-tulu analüüs, hindamine

Isad ja vanemapuhkus

Teostajad:
Marre Karu, Kairi Kasearu, Helen Biin
Kestus:
2006 - 2007
Finantseerijad:
Märksõnad:
lastega pered, isad, vanemahüvitis, lapsehoolduspuhkus

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Teostajad:
Marre Karu, Epp Kallaste, Reelika Leetmaa, Kirsti Nurmela, Liis Roosaar
Kestus:
2006 - 2007
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus, töötingimused

Peretoetuste mõju vaesuse leevendamisele

Teostajad:
Andres Võrk, Alari Paulus (University of Essex, UK)
Kestus:
2006 - 2007
Finantseerijad:
Märksõnad:
lastega pered, vaesus, mikrosimulatsioonimudel, sotsiaaltoetused

Tax/benefit Systems and Growth Potential of the EU

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Alari Paulus, Sten Anspal
Kestus:
2004 - 2006
Finantseerijad:
Märksõnad:
maksusüsteem, hõive, Euroopa Liit

Töölepingu seaduse halduskoormuse hindamine

Teostajad:
Sten Anspal, Anne Jürgenson
Kestus:
2006 - 2006
Finantseerijad:
Märksõnad:
halduskoormus, hindamine

Laste arvu mõju pensionile

Teostajad:
Lauri Leppik, Brit Veidemann
Kestus:
2006 - 2006
Finantseerijad:
Märksõnad:
pensionid, lastega pered

Tööjõupakkumise stiimulite analüüs mikrosimulatsioonimudeli abil

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Alari Paulus
Kestus:
2005 - 2005
Finantseerijad:
Märksõnad:
mikrosimulatsiooni mudel, tööjõupakkumine, hõive, maksusüsteem, sotsiaaltoetused

Vanemahüvitise mõju analüüs

Teostajad:
Andres Võrk, Marre Karu
Kestus:
2005 - 2005
Finantseerijad:
Märksõnad:
vanemahüvitis

Töötajate kaasamine Eesti ettevõtetes

Teostajad:
Epp Kallaste, Krista Jaakson, Kadri Seeder, Maris Lehtmets
Kestus:
2005 - 2005
Finantseerijad:
Märksõnad:
kaasamine, sotsiaaldialoog, informeerimine ja konsulteerimine

Kollektiivsete koondamiste andmete ja praktika analüüs

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Lauri Leppik
Kestus:
2005 - 2005
Finantseerijad:
Märksõnad:
Kollektiivsed koondamised

Eesti töövaldkonna indikaatorite arendamine

Teostajad:
Epp Kallaste, Andres Võrk, Reelika Leetmaa, Eve-Liis Roosmaa, Riina Rae
Kestus:
2004 - 2005
Finantseerijad:
Märksõnad:
tööelu, ebavõrdsus, hõive, paindlikkus, töö ja pereelu ühitamine

Naiste ja meeste palkade erinevus Eestis

Teostajad:
Epp Kallaste, Tairi Rõõm
Kestus:
2004 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline ebavõrdsus, palgad

Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile

Teostajad:
Ene-Margit Tiit, Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Lauri Leppik
Kestus:
2003 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
pensionid, Euroopa Liit, vaesus, ebavõrdsus, hõive, maksusüsteem

Vanemaealine tööjõud tööturul ja tööelus

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Epp Kallaste
Kestus:
2003 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
vanemaealine tööjõud, hõive

Eesti tööjõu väljarände kavatsused

Teostajad:
Epp Kallaste, Kaia Philips (TÜ)
Kestus:
2003 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
migratsioon

Tervishoiutöötajate migratsioon Eestist

Teostajad:
Epp Kallaste, Andres Võrk, Marit Priinits
Kestus:
2003 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
migratsioon, tervishoiutöötajad

Töötuskindlustus: teooriast ja praktikast

Teostajad:
Lauri Leppik, Reelika Leetmaa, Pille Liimal
Kestus:
2003 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
töötuskindlustus

Sotsiaalpartnerite roll tööpoliitika väljatöötamisel, rakendamisel ja tulemuslikkuse hindamisel Eestis

Teostajad:
Epp Kallaste, Reelika Leetmaa
Kestus:
2003 - 2003
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalpartnerlus, kollektiivsed töösuhted, kaasamine

Euroopa Liidu laienemise mõju tööturule ja sotsiaalpoliitikale

Teostajad:
Epp Kallaste, Reelika Leetmaa, Kaia Philips (TÜ)
Kestus:
2003 - 2003
Finantseerijad:
Märksõnad:
Euroopa Liit, hõive, migratsioon

TALO ja Vabariigi Valitsuse vahelise palgakokkuleppe analüüs

Teostajad:
Epp Kallaste, Sten Anspal
Kestus:
2003 - 2003
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalpartnerlus, kollektiivsed töösuhted, palk

Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse hindamine Eestis

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Raul Eamets (TÜ), Kaja Sõstra (TÜ)
Kestus:
2002 - 2003
Finantseerijad:
Märksõnad:
aktiivne tööpoliitka, töötus

Sotsiaaltoetuste mõju inimeste tööturukäitumisele

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Lauri Leppik, Arvo Kuddo (Maailmapank)
Kestus:
2001 - 2002
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaaltoetused, hõive, vaesus