Töölepingu seaduse halduskoormuse hindamine

Projekti eesmärgiks on hinnata Töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmisega kaasnevat halduskoormust ettevõtetele ja tööinspektsioonile. Tööandjate ning töö- inspektorite küsitlusega mõõdetakse ajakulu, mis kaasneb infokohustuste täitmisega, nt töötajate informeerimine ja konsulteerimine, töölepingute, tööraamatute ja isikukaartidega seonduv, kooskõlastuste taotlemine tööinspektorilt jm.

Tulemused

Publikatsioonid:

Töölepinguseaduse halduskoormuse hindamine. Lõpparuanne Käesoleva uuringu tellis Sotsiaalministeerium seoses töölepingu seaduse muutmise ettevalmistamisega. Vastavalt headele seadusloome põhimõtetele püütakse kehtestada selliseid regulatsioone, mis oleks osapooltele võimalikult lihtsad ja läbipaistvad ning mille elluviimine tooks kaasa võimalikult väikse halduskoormuse. Halduskoormuseks nimetatakse õigusaktide rakendamisega seotud kulusid, mis tekivad õigusaktiga nõutud informatsiooni kogumisel ja edastamisel riigile või kolmandatele osapooltele ja mis ei hõlma investeeringuid ja muid seaduse kohaldamise kulusid. Uuringu elluviimisel kasutati standardkulumudelit, lähtudes varasematest selle mudeli rakendamise kogemustest Eestis. Standardkulumudel pakub ühest küljest “tööriista”, mis lubab rahuldava täpsusega mõõta halduskoormuse ajalist ja rahalist mahtu ning tuvastada probleeme ning teisalt “indikaatori”, mis võimaldab seada poliitika eesmärke ja luua ühtne alus debatile seoses halduskoormusega. Lisaks kvantitatiivsele teabele annab halduskoormuse mõõtmine seaduse loojatele kvalitatiivset teavet erinevate infokohustuste elluviimise praktikate osas. Peale loodetavalt parema õigusloome on halduskoormuse analüüsimisest kasu ka ettevõtjatele, kes saavad oma aruandlusprotseduure keskmiste tulemustega võrrelda ja mõelda, kuidas oma ressursse infokohustuste efektiivsemaks täitmiseks paremini kasutada ning vastavaid protseduure optimeerida. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) halduskoormuse hindamise eesmärgiks on seega saada teada, millist halduskoormust tekitab töölepingu seadus ettevõtetele ning analüüsida halduskoormuse vähendamise võimalusi. Uuringu tulemusi võetakse arvesse uue TLS eelnõu kirjutamisel. Võrreldes eelnevate uuringutega ei hinnatud käesolevas uuringus siiski üksnes halduskoormuse kulusid ettevõtetele, vaid ka järelvalvet teostavale riigiasutusele (Tööinspektsioonile). Töölepingu seadus reguleerib poolte kohustused ja õigused töölepingu koostamisel, muutmisel, lõpetamisel; kohustab ettevõtteid teavitama töötajaid ja riiki töösuhetest, töökorraldusest ja –tingimustest ning nende muutumisest. Tööinspektsioon on riigiinstitutsioon, millel on töösuhete, töökorralduse ja töötingimuste järelevalve funktsioon. Kuna seega peavad informatsiooni koguma ja seda vastastikku edastama nii ettevõtted kui ka Tööinspektsioon, püüti hinnata mõlema osapoole halduskoormust. See võimaldab seaduse muutmise korral hinnata kulude kokkuhoidu samuti mõlemale osapoolele. Käesoleva uuringuraporti esimeses osas kirjeldatakse metoodikat – standardiseeritud kulumudeli rakendamist töölepingu seaduse näitel. Teises peatükis analüüsitakse tulemusi infokohustuste lõikes.