Aktiivse tööturupoliitika efektiivsuse hindamine Eestis

Käesoleva projekti eesmärgiks on hinnata kolme aktiivse tööturupoliitika meetme -tööturukoolitus, tööturutoetus tööandjale ja tööturutoetus töötule - tulemuslikkust ning töötada välja ettepanekud nii olemasolevate meetmete täiustamiseks kui ka uute programmide rakendamiseks. Lisaks vaadatakse projekti raames eri riikide kogemusi tööturuprogrammide planeerimise, rakendamise ja tulemuslikkuse osas.

Aktiivse tööturupoliitika tulemuslikkust on mujal maailmas laialdaselt uuritud. Enamus analüüse põhineb kvaasi-eksperimentaalsel metodoloogial (analoogseid uuringuid vt M. Kotzeva (Bulgaaria), M. Lubyova & J.C. van Ours (Slovakkia), K. Terrell & V. Sorm (Tšehhi Vabariik) ja H. Lehmann et al (Poola)). Lihtsalt öeldes tähendab see, et tööturuprogrammides osalejaid võrreldakse sarnaste karakteristikutega mitte-osalejatega ning hinnatakse, kas osalejad olid pärast programmi läbimist tööturul edukamad kui mitte-osalejad. Eesti tööturupoliitika kujundamisel pole senini taolisi analüüse läbi viidud ning seetõttu puudub info erinevate programmide mõju kohta.

Projekt viiakse läbi koostöös Tööturuametiga. Analüüsi aluseks on Tööturuameti registreeritud töötute andmebaas, lisaks viiakse töötute hulgas läbi järelküsitlus. Pilootuuring küsimustiku ja analüüsimetoodika testimiseks toimub 2002. aasta aprillis Viljandi linnas. Sügisel viiakse koostöös tööhõiveametitega läbi üle-eestiline küsitlus.

Tulemused

Publikatsioonid:

Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse analüüs Eestis Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Raul Eamets, Kaja Sõstra ISBN/ISSN:9949-10-203-0 Lae endale publikatsiooni elektrooniline versioon

Ettekanded:

Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse hindamine Eestis Reelika Leetmaa ja Andres Võrgu ettekanne uurimisprojekti tulemuste tutvustusel 10.06.2003.

Artiklid