SME Observatory

SME Observatory loodi Euroopa Komisjoni poolt 1992. aastal eesmärgiga pakkuda paremat analüütilist ülevaadet väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (SME) arengust Euroopas. Sihtgrupiks on poliitikakujundajad, teadlased, aga ka ettevõtted ise.

Aastatel 2003-2004 viidi läbi uuringud, kus lisaks kvantitatiivsele informatsioonile SMEde rolli kohta majanduse arengus, analüüsiti süvitsi veel mitmeid spetsiifilisi aspekte nagu nt ligipääs  finantseerimisvõimalustele, kompetentside arendamine, rahvusvahelistumine, koostöö, EL laienemine. SMEde probleemide paremaks mõistmiseks viidi 19 riigis läbi telefoniintervjuud 7500 ettevõttega.

Viimasel aastal hõlmas analüüs ka EL kandidaatriike, sh Eestit, kelle kohta kogus ja edastas informatsiooni PRAXIS. Kandidaatriikide puhul ei viidud läbi intervjuusid, vaid kasutati olemasolevate uuringute tulemusi.

Tulemused

Publikatsioonid:

Publikatsioonidega saab tutvuda siin: SME Observatory.

Teostajad:
Marius Kuningas
Kestus:
2003 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
VKE